เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
นักเรียน

สถิติจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2560
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 113 112 225
มัธยมศึกษาปีที่ 2 98 96 194
มัธยมศึกษาปีที่ 3 82 94 176
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 293 302 595
มัธยมศึกษาปีที่ 4 55 106 161
มัธยมศึกษาปีที่ 5 66 77 143
มัธยมศึกาาปีที่ 6 43 90 133
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 164 273 437
รวมทั้งสิ้น 457 575 1,032

 

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่