เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
นักเรียน

สถิติจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นเรียน  ปีการศึกษา  2561
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 103 109 212
มัธยมศึกษาปีที่ 2 111 118 229
มัธยมศึกษาปีที่ 3 88 86 174
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 302 313 615
มัธยมศึกษาปีที่ 4 46 70 116
มัธยมศึกษาปีที่ 5 47 99 146
มัธยมศึกาาปีที่ 6 65 70 135
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 158 239 397
รวมทั้งสิ้น 460 552 1,012

 

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่