ดร.ชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
เจ้าของผลงาน: นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การสร้างเว็บเพจ (24/06/2560)
เจ้าของผลงาน: นักเรียนชั้น ม.4
การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (24/06/2560)
เจ้าของผลงาน: ชุมนุมท่องไปในโลกกว้าง
ชุมนุมท่องไปในโลกกว้าง (24/06/2560)
ทั้งหมด 3 รายการ 1 / 1
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ 08 4566 7478, 0 3724 7166, 0 3724 7167 | สำหรับเจ้าหน้าที่