ดร.ชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา
นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
   
นางอรอนงค์ กิ้มถ้อง
ครู คศ.3
   
นายวิชาญ ศิลาทะเล
ครู คศ.3
   

นางสาวปัณณรัตน์ ปัญญา
ครู คศ.1
   
นางสาวศญาดา ในถิ่น
ครูผู้ช่วย
   
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ 08 4566 7478, 0 3724 7166, 0 3724 7167 | สำหรับเจ้าหน้าที่