เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา
นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
   
นางอรอนงค์ กิ้มถ้อง
ครู คศ.3
   
นายวิชาญ ศิลาทะเล
ครู คศ.3
   

นางสาวปัณณรัตน์ ปัญญา
ครู คศ.1
   
นางสาวศญาดา ในถิ่น
ครูผู้ช่วย
   
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่