ดร.ชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
นายสันติ นวลกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา
   
นายสุขสันต์ จันทิชัย
ครู คศ. 1
   
นางสาวสุวิเปรียว บำรุง
ครู คศ.1
   
นายเอนก บัวกลาง
พนักงานราชการ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ 08 4566 7478, 0 3724 7166, 0 3724 7167 | สำหรับเจ้าหน้าที่