เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
นายธนัทเทพ สิงห์แก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
   
นายบุญเลิศ ทัดเทียม
ครู คศ. 2
   
นายชัยวุฒิ สุทินประภา
ครู คศ.1
   
นางสาวจุฑารัตน์ นพวิง
ครู คศ.1
   

นายสุกฤษฏิ์ อุดมผล
ครูผู้ช่วย

 

 

  นางนวลจันทร์  นารีรัตน์
ครูผู้ช่วย
   

นางสาวกัญญาพัชร ทองเศรษฐี
พนักงานราชการ

   
นายกิตติศักดิ์ ดวงชัย
ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่