ดร.ชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
นายบุญเลิศ ทัดเทียม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
   
นายธนัทเทพ สิงห์แก้ว
ครู คศ. 2
   
นายชัยวุฒิ สุทินประภา
ครูผู้ช่วย
   
นางสาวจุฑารัตน์ นพวิง
ครูผู้ช่วย
   

นายสุกฤษฏิ์ อุดมผล
ครูผู้ช่วย

   
นางสาวกัญญาพัชร ทองเศรษฐี
พนักงานราชการ
   
นายเอกนาวิน แดงมาก
พนักงานราชการ
   
นายกิตติศักดิ์ ดวงชัย
ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ 08 4566 7478, 0 3724 7166, 0 3724 7167 | สำหรับเจ้าหน้าที่