เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
นางกาญจนา ยวงสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
   
นายดำรงศักดิ์ ทวินันท์
ครู คศ. 2
   
นางสาวทัชชกร มะยะเฉียว
ครู คศ.2
   
นางสาวปิยวรรณ เอฟวา
ครู คศ.1
   
นายพัฒนา ชูเมือง
ครู คศ.1
   

นางสาวสรญา  แก้วงาม
ครู คศ.1

   

นายพีระพงษ์  บุดดาเคย
ครูผู้ช่วย

   
   
   
นางสาวลดารัตน์ แก้ววงศา
ครูพนักงานราชการ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่
จัดทำเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WebSchool