ดร.ชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
นางกาญจนา ยวงสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
   
นายดำรงศักดิ์ ทวินันท์
ครู คศ. 2
   
นางสาวทัชชกร มะยะเฉียว
ครู คศ.2
   
นางสาวปิยวรรณ เอฟวา
ครู คศ.1
   
นายพัฒนา ชูเมือง
ครู คศ.1
   

นางสาวสรญา  แก้วงาม
ครูผู้ช่วย

   

นายพีระพงษ์  บุดดาเคย
ครูผู้ช่วย

   
นายอภิชาติ แก้วกล้า
พนักงานราชการ
   
นางสาวลดารัตน์ แก้ววงศา
พนักงานราชการ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ 08 4566 7478, 0 3724 7166, 0 3724 7167 | สำหรับเจ้าหน้าที่