เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวขัตติยา หันทยุง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
นายอำนาจ พันลำจันทร์
ครู คศ. 2
   
นางสาวศิริวัลย์ ธิมาไชย
ครู คศ.2
   
นางสาวญาศิกานต์ บุดสา
ครู คศ.2
   
นางสาววนิศา งามแสง
ครูผู้ช่วย
   
นางสาวจันทร์ทิมา เปี่ยมจิตต์
ครูผู้ช่วย
   
นางสาวพรศิริ คำประกอบ
พนักงานราชการ
   
นางสาวรจนา คะเนนอก
พนักงานราชการ
   
Mr. Chhit Khey
ครูอัตราจ้าง(กัมพูชา)
   
Mr. Julius Agbor Takang
ครูอัตราจ้าง(แคเมอรูน)
   

Mr.Renan E.Taguba
ครูอัตราจ้าง(ฟิลิปปินส์)

   

Ms.Marilou Garcia
ครูอัตราจ้าง(ฟิลิปปินส์)

   

Ms.Ye,Shujuan
ครูอัตราจ้าง(จีน)

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่