เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวขัตติยา หันทยุง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   
นายอำนาจ พันลำจันทร์
ครู คศ. 2
   
นางสาวศิริวัลย์ ธิมาไชย
ครู คศ.3
   
นางสาวญาศิกานต์ บุดสา
ครู คศ.2
   
นางสาววนิศา งามแสง
ครู คศ.1
   
นางสาวจันทร์ทิมา เปี่ยมจิตต์
ครู คศ.1
   
นางสาวพรศิริ คำประกอบ
พนักงานราชการ
   
   
   
   
   
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่