เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางนพรัตน์ เกษทองมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   
นายชัยพร เบ้าเจริญ
ครู คศ.1
   
นายณัฐพล พัชนี
ครู คศ.1
   
นางสาวปาริฉัตร เริงชัยภูมิ
ครู คศ.1
   
นางสาวจิรรัตน์ วงษ์กระสันต์
ครู คศ.1
   

นางสาวกรรณิการ์  พุ่มสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

   
นางสาวสุปราณี วันชูเสริม
พนักงานราชการ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่