ดร.ชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
นางนพรัตน์ เกษทองมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   
นายชัยพร เบ้าเจริญ
ครู คศ.1
   
นายณัฐพล พัชนี
ครู คศ.1
   
นางสาวปาริฉัตร เริงชัยภูมิ
ครูผู้ช่วย
   
นางสาวจิรรัตน์ วงษ์กระสันต์
ครูผู้ช่วย
   

นางสาวกรรณิการ์  พุ่มสุวรรณ์
ครูผู้ช่วย

   
นางสาวสุปราณี วันชูเสริม
พนักงานราชการ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ 08 4566 7478, 0 3724 7166, 0 3724 7167 | สำหรับเจ้าหน้าที่