เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
นางสุณิภา ชูเมือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
     
นายสมรัก  แก้วศรี
ครู คศ.3 
 
     
นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว
ครู คศ. 3
 
     
นางอารีรัตน์ พุทธาลี
ครู คศ.3
 
     
นางสาวจอมใจ คำวิเศษ
ครู คศ.3
 
     
นางสาวภัทรดา จำนงประโคน
ครู คศ.2
 
     
นายอภิวัฒน์ ทองคำ
ครู ค.ศ.1
 
     

นางสาวกรรณิกา  ลีวิจิตร
ครู ค.ศ.1

 
     
นางสาวสุวกานต์  ไทยประโคน
ครูพนักงานราชการ
 
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่
จัดทำเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WebSchool