ดร.ชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
นายสมรัก  แก้วศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   
นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว
ครู คศ. 3
   
นางอารีรัตน์ พุทธาลี
ครู คศ.2
   
นางสาวจอมใจ คำวิเศษ
ครู คศ.2
   
นางสุณิภา ชูเมือง
ครู คศ.2
   
นายเชาว์ลิตร คมกระโทก
ครู คศ.2
   
นางสาวบงกช บุญเจริญ
ครู คศ.1
   
นางสาวภัทรดา จำนงประโคน
ครู คศ.1
   
นายอภิวัฒน์ ทองคำ
ครูผู้ช่วย
   

นางสาวกรรณิกา  ลีวิจิตร
ครูผุ้ช่วย

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ 08 4566 7478, 0 3724 7166, 0 3724 7167 | สำหรับเจ้าหน้าที่