ดร.ชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
นางสาววิยะดา ปัตตานี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   
นางจุรีพร แก้วศรี
ครู คศ. 3
   
นางสาวรัตนา หันบันกิจ
ครู คศ.2
   
นางพรพิมล ครองสกุล
ครู คศ.2
   
นางสาววิภาวรรณ เทียบเศียร
ครู คศ.1
   
นางสาวปัณชญา สำเร็จกิจ
ครู คศ.1
   
นายกรินทร์ บุญประกอบ
ครู คศ.1

 

   

นายรัฐพล  กระแสโท
ครูผู้ช่วย

   
นายวรกันต์  บุญผาย
พนักงานราชการ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ 08 4566 7478, 0 3724 7166, 0 3724 7167 | สำหรับเจ้าหน้าที่