เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
นางสาววิยะดา ปัตตานี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   
นางจุรีพร แก้วศรี
ครู คศ. 3
   
นางสาวรัตนา หันบันกิจ
ครู คศ.3
   
นางพรพิมล ครองสกุล
ครู คศ.3
   
นางสาววิภาวรรณ เทียบเศียร
ครู คศ.3
   
นางสาวปัณชญา สำเร็จกิจ
ครู คศ.1
   
นายกรินทร์ บุญประกอบ
ครู คศ.1

 

   

นายรัฐพล  กระแสโท
ครูผู้ช่วย

   
นางสาวธัญญรัตน์  พึ่งแดง
ครูผู้ช่วย
   
นายทวีศักดิ์  สมนึก
ครูพนักงานราชการ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่
จัดทำเว็บไซต์โรงเรียน โดย เว็บสคูล WebSchool