เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
จำนวนบุคลากร

จำนวนบุคลากร ปีการศึกษา 2560

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 21 34 55
ครูพนักงานราชการ 4 5 9
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
ครูชาวต่างชาติ 3 1 4
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม 0 1 1
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
คนสวน 1 0 1
แม่บ้าน 0 3 3
พนักงานขับรถ 1 0 1
รวม 35 43 78

 

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่