เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
ลูกเสือ-เนตรนารี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
นายบุญเลิศ ทัดเทียม นางกาญจนา ยวงสุวรรณ นางอรอนงค์ กิ้มถ้อง
     
นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัต นางพรพิมล คลองสกุล น.ส.ญาศิกานต์ บุดสา
     
นายสุขสัน์ จันทิชัย น.ส.ปิยวรรณ เอฟวา นายณัฐพล พัชนี
     
นายชัยวุฒิ สุทินประภา น.ส.จิรรัตน์ วงษ์กระสันต์ นายเอนก บัวกลาง
     
 
นายอภิชาติ แก้วกล้า น.ส.ลดารัตน์ แก้ววงศา  
     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
     
น.ส.สุปราณี วันชูเสริม นายสมรัก แก้วศรี น.ส.กุลธิดา แก่นแก้ว
     
นางนพรัตน์ เกษทองมา นายดำรงศักดิ์ ทวินันท์ นายเชาว์ลิตร คมกระโทก
     
น.ส.บงกช บุญเจริญ น.ส.ทัชชกร มะยะเฉียว น.ส.ปัญชญา สำเร็จกิจ
     
นางกัณทิมา จันทร์โสภา น.ส.ปาริฉัตร เริงชัยภูมิ น.ส.วนิศา งามแสง
     

นางสาวจันทร์ทิมา เปี่ยมจิตต์

น.ส.พรศิริ คำประกอบ น.ส.รจนา คะเนนอก
     
นายเอกนาวิน แดงมาก นางสาวกรรณิการ์  พุ่มสุวรรณ์ นายอภิวัฒน์  ทองคำ
     
   
นายวรกันต์  บุญผาย    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
     
นายอำนาจ พันลำจันทร์ นางจุรีพร แก้วศรี นายสันติ นวลกลาง
     
น.ส.รัตนา หันบันกิจ น.ส.ขัตติยา-หันทยุง น.ส.วิยะดา-ปัตตานี
     
นายวิชาญ ศิลาทะเล น.ส.จอมใจ คำวิเศษ น.ส.ศิริวัลย์ ธิมาไชย
     
นางสุนิภา ชูเมือง น.ส.วิภาวรรณ เทียบเศียร น.ส.ปัณณรัตน์ ปัญญา
     
นายชัยพร เบ้าเจริญ นายพัฒนา ชูเมือง นายกรินทร์ บุประกอบ
     
น.ส.สุวิเปรียว บำรุง น.ส.จิฑารัตน์ นพวิง น.ส.กัญญาพัชร ทองเศรษฐี
     
นายกิตติศักดิ์ ดวงชัย นางสาวศญาดา  ในถิ่น นางสาวภัทรธิดา  จำนงประโคน
     
 
นายรัฐพล  กระแสโท นางสาวสรญา  แก้วงาม  
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่