เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
สนับสนุนการสอน
นายศรายุทธ หันบันกิจ
ครูธุรการ
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   
นางสาวชฎาพร ปนสันเทียะ
ครูพี่เลี้ยง
ม.6 วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
   
นายวุฒิ ทองเจริญ
พนักงานบริการ
   
นายวิไล แสงทอง
พนักงานบริการ
   
นายสุริยา นิลพรมมา
พนักงานขับรถ
   
นายโอภาส คำเหลือง
นักการภารโรง
   
นางสุวรรณณา  พาทอน
แม่บ้าน
   
นางประภา  คงชาญแพทย์
แม่บ้าน
   
นาง....................
แม่บ้าน
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่