ดร.ชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
คณะผู้บริหาร
ดร.ชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
   
นายดาว ยวงสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
นางยุพาสินี วันชูเสริม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ
   
นายสมรัก แก้วศร
รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายงบประมาณ
   
นายบุญเลิศ ทัดเทียม
รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล
   
นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
   
นายอำนาจ พันลำจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
นางสาววิยะดา ปัตตานี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
   
นายเชาว์ลิตร คมกระโทก
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ 08 4566 7478, 0 3724 7166, 0 3724 7167 | สำหรับเจ้าหน้าที่