เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
คณะผู้บริหาร

เรือโท สุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

นายดาว ยวงสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

และฝ่ายวิชาการ

   
   
   

นายสมรัก แก้วศรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายงบประมาณ

   

นายบุญเลิศ ทัดเทียม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล

   
นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
   
นายอำนาจ พันลำจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
นางสาววิยะดา ปัตตานี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
   
  -
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่