เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา

นายนพจอม   งามมีศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 
นายชาตรี  จันทกิจ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางอัคลีมา  คลังเพชร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางรัตนา  ทับจันทร์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศุภกร  มูลกะศก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเลียน  ทางดี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมานพ  ศรีสัมฤทธิ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายธณกฤษ  งามมีศรี
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสุมาลี    มาลัยประเสริฐ 
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายมีศักดิ์   จันทาทอง 
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายวงษ์เดือน  ฟองสมุทร์  
ผู้แทนองค์กรศาสนา
นายธวัช  แหยมแก้ว
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

นายอำนาจ พันลำจันทร์  
ผู้แทนครู

นายสันติ  นวลกลาง   
ผู้แทนศิษย์เก่า

เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ  
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่