เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ชื่อ  -  สกุล

ตำแหน่ง ปี  พ.ศ.

ระยะเวลา

 1. นายอำนาจ   เดชสุภา 

ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2530 - 2534
2534 - 2536
2536 - 2543

4 ปี
2 ปี 
7 ปี

 2. นายวัฒนา  สุวิทยพันธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน 2543 - 2547 4 ปี

 3. นายสุวรรณ  ทวีผล

ผู้อำนวยการโรงเรียน 2547 - 2554 7 ปี  2 เดือน

 4. นายสุรศักดิ์   ศรณรินทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียน 2554 - 2557  3 ปี  10 เดือน

 5. ดร.ชานันท์  ประภา

ผู้อำนวยการโรงเรียน 2557 - 2561  

 6. เรือโทสุวัฐ  แก้วเมฆ

ผู้อำนวยการโรงเรียน 2561 - ปัจจุบัน  

 

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่