เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมได้รับการอนุมัติตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำกิ่งอำเภอคลองหาด
แบบสหศึกษาตามความประสงค์ ของกรมสามัญศึกษา ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2530 ทั้งนี้จากความร่วมมือร่วมใจของ นายวุฒิพงษ์ เธียรธำรงค์
ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอคลองหาด และ นายไสว ทาดี ศึกษาธิการกิ่งอำเภอคลองหาดตลอดจนพ่อค้า ประชาชนชาวคลองหาดทุกคน

           เริ่มแรกโรงเรียนได้เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2530โดยอาศัยศาลาประชาคมของหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทยกัมพูชา
กิ่งอำเภอคลองหาด จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากนายใหญ่   นรสิงห์     ผู้ใหญ่บ้าน   ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแล มีนักเรียนทั้งสิ้น 64  คน
ครูจำนวน 1 คน คือ นายอำนาจ เดชสุภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม รักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนคลองหาดสามัคคีราษฎร์บำรุง และได้รับความช่วยเหลือจาก  นางจุฑามาศ สมบูรณ์เถกิง หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอคลองหาด
ได้ส่งครูในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอคลองหาดมาช่วยทำการสอนจำนวน 4  คนต่อมาทางกรมสามัญศึกษา
ได้ส่งครูมาทำการสอน จำนวน 5 คน

           วันที่ 29 กันยายน 2530 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายอำนาจ เดชสุภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เป็นครูใหญ่
โรงเรียนคลองหาดสามัคคีราษฎร์บำรุง

           วันที่ 10 ธันวาคม 2530 ได้ย้ายสถานศึกษาจากที่เรียนเดิมมาสู่ที่ตั้งถาวรของโรงเรียนในปัจจุบัน ณ บ้านเลขที่ 325 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดปราจีนบุรีประมาณ 150 กิโลเมตร และได้เปลี่ยนชื่อ จากโรงเรียนคลองหาดสามัคคีราษฎร์บำรุง
เป็นโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

           พ.ศ. 2536 ได้แยกจังหวัดใหม่ออกจากจังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จึงอยู่ในเขตรับผิดชอบของจังหวัดสระแก้ว
ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดสระแก้ว 60 กิโลเมตร ปัจจุบัน เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  คนที่ 6

                                 ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 325 หมู่ 5
                                 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด
                                 จังหวัดสระแก้ว 27260
                                 โทร 0-3724-7166-7
                                 Fax 0-3724-7166-7

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 037-247-166 | ฝ่ายงบประมาณ 037-247-167 | ฝ่ายวิชาการ 037-445-070 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล 084-566-7478
โทรสาร 037-247-166 , 037-247-167 , 037-445-070 | สำหรับเจ้าหน้าที่