ดร.ชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายงบประมาณ
เว็บไซต์น่าสนใจ
Facebook โรงเรียน
TEPE Online
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online (31/07/2560)
ประเมินความพึงพอใจหลักสูตรหลังการอบรม
ประเมินความพึงพอใจหลักสูตรหลังการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (11/07/2560)
เพจ facebook งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพจ facebook งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงาน และดาวน์โหลดเอกสารงานระบบฯ  (23/06/2560)
การสร้างเว็บเพจ (24/06/2560)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (24/06/2560)
ชุมนุมท่องไปในโลกกว้าง (24/06/2560)
3/1 คลองหาดพิทยาคม
ค่ายธรรมะ คลองหาดพิทยาคม 2551 (24/06/2560)
Ma Boy 6/4 ค.พ. (24/06/2560)
บันทึกรักเธอกับฉัน(friendship6/1) (24/06/2560)
ฉันจะไม่ลืมเธอ โต๋ คองหาด 6 1 (24/06/2560)
My Friend 6/3 รุ่นที่ 20 คลองหาดพิทยาคม (24/06/2560)
คลองหาดพิทยาคม2555 (17/06/2560)
ค่ายธรรมะโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมค่ายธรรมะโรง (17/06/2560)
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
โทรศัพท์ 0 3724 7166, 0 3724 7167 | สำหรับเจ้าหน้าที่