แผนที่โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม Klonghadpittayakom School 


ที่อยู่ปัจจุบัน  : เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27260