ลูกจ้างชั่วคราว


 

Home / Our teams

 

ชื่อ-นามสกุล : นายสุริยา นิลพรมมา
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ และ ผู้ช่วยครู

 

ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ มาลาพุด
ตำแหน่ง : นักการภารโรง

 

ชื่อ-นามสกุล : นางประภา คงชาญแพทย์
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสัมฤทธิ์ คชสิทธิ์
ตำแหน่ง : แม่บ้าน

 

ชื่อ-นามสกุล :  
ตำแหน่ง :  

 

ชื่อ-นามสกุล :  
ตำแหน่ง :