ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมได้รับการอนุมัติตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำกิ่งอำเภอคลองหาด แบบสหศึกษาตามความประสงค์ของกรมสามัญศึกษา
 • ในวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2530 จากความร่วมมือร่วมใจของ นายวุฒิพงษ์  เธียรธำรงค์ ปลัดอำเภอ เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอคลองหาด และนายไสว  ทาดี ศึกษาธิการกิ่งอำเภอคลองหาด ตลอดจนพ่อค้า ประชาชนชาวคลองหาดทุกคน  
   
 • โรงเรียนได้เปิด ทำการสอนเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2530  โดยอาศัยศาลาประชาคมของหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทยกัมพูชา  กิ่งอำเภอคลองหาด จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก นายใหญ่  นรสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบดูแล  มีนักเรียนทั้งสิ้น 64 คน ครูจำนวน 1 คน คือ นายอำนาจ เดชสุภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนคลองหาดสามัคคีราษฎร์บำรุง และได้รับความช่วยเหลือ  จากนางจุฑามาศ  สมบูรณ์เถลิง หัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอคลองหาด ได้ส่งครูในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอคลองหาด มาช่วยทำการสอนจำนวน 4  คน ต่อมาทางกรมสามัญศึกษาได้ส่งครูมาทำการสอน จำนวน 5 คน 
   
 • วันที่ 29 กันยายน 2530 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายอำนาจ เดชสุภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน วังน้ำเย็นวิทยาคม เป็นครูใหญ่โรงเรียนคลองหาดสามัคคีราษฎร์บำรุง 
   
 • วันที่ 10 ธันวาคม 2530 ได้ย้ายสถานศึกษาจากที่เรียนเดิมมาสู่ที่ตั้งถาวรของโรงเรียนในปัจจุบัน  ณ บ้านเลขที่ 325 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดปราจีนบุรีประมาณ 150 กิโลเมตร และได้เปลี่ยนชื่อ จากโรงเรียนคลองหาดสามัคคีราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 
   
 • พ.ศ. 2536 ได้แยกจังหวัดใหม่ออกจากจังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จึงอยู่ในเขตรับผิดชอบของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดสระแก้ว 60  กิโลเมตร  

ที่อยู่ปัจจุบัน  : เลขที่ 325 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27260
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3724-7167 , 08-4566-7478  
หมายเลขโทรสาร : 0-3724-7167   
e-mail : khpschool2018@gmail.com    
Web – Site :  https://www.khp.ac.th