ผู้บริหารโรงเรียน
ผอ.อุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ

ผู้อำนวยการ

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
 

นางณัฐมาพร นาราศรี
 รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
 
นายรัศมีเดช ประเสริฐสังข์
 รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
เพจประชาสัมพันธ์
เพลงมาร์ช
16 ส.ค.2565

 

 โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว


19 ก.ค.2565

 

 โรงเรียนคุณภาพรุ่นที่ 2
WEBSITE หน่วยงาน