ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว


ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ เดชสุภา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ – ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2530 – 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา สุวิทยพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 – 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ ทวีผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2546 – 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 – 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายชานันท์ ประภา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557 – 2561
ชื่อ-นามสกุล : เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน