คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2564


 
 

นายวิชาญ  ศิลาทะเล
ตำแหน่ง ครู คศ.3
ครูที่ปรึกษา

 
 

นางสาว จันทิรา เวียงจันทร์ 
ตำแหน่ง ครู คศ.1
ครูที่ปรึกษา


ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วิชญาดา สิงหนาท
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วิภาวัลย์ คันธิบุตร 
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายกิจกรรม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อุษมา ฉัตรกระโทก 
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จิราพร แสวงการ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว คนิตา กองปัญโย 
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : นาย ภานุวัฒน์ ต่อแต้ม
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ชญานัท ตองอ่อน
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ธนพร พันไชย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว จิรัชญา อักษร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นาย สุรเดช ภูแสง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน