ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม


ชื่อสถานศึกษา (ภาษาไทย) โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 
ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) Klonghadpittayakom School
อักษรย่อ ค.พ.
ที่ตั้ง เลขที่ 325 หมู่ 5 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
โทรศัพท์ 0-3724-7167 , 08-4566-7478
พื้นที่ 31 ไร่ 82 ตารางวา
สีประจำโรงเรียน ม่วง – ขาว
กลยุทธ์ กลยุทธ์ของโรงเรียนที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เอกลักษณ์ โรงเรียนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ ยิ้มง่าย ไหว้สวย
ปรัชญา ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ หมายถึง คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา
คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นอินทนิล
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกบัวผัน

สภาพภูมิศาสตร์


โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอคลองหาด  ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่ง ในจำนวน 9 อำเภอ ของจังหวัดสระแก้ว  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ทิศใต้                ติดต่อกับ  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว และอำเภอสำเภาลูน ประเทศกัมพูชา

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว


Google Maps แสดงบริเวณพื้นที่โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ 31 ไร่ 82 ตารางวา

อัตลักษณ์


ยิ้มง่าย ไหว้สวย


สีประจำโรงเรียน 


ต้นไม้ประจำโรงเรียน 


ต้นอินทนิล

ดอกไม้ประจำโรงเรียน 


ดอกบัวผัน

แผนผังโรงเรียน 


 

เพลงประจำโรงเรียน