ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม


ชื่อสถานศึกษา (ภาษาไทย) โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 
ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) Klonghadpittayakom School
อักษรย่อ ค.พ.
ที่ตั้ง เลขที่ 325 หมู่ 5 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
โทรศัพท์ 0-3724-7167 , 08-4566-7478
พื้นที่ 31 ไร่ 80 ตารางวา
สีประจำโรงเรียน ม่วง – ขาว
เอกลักษณ์ โรงเรียนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ ยิ้มง่าย ไหว้สวย
ปรัชญา ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ หมายถึง บุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญา
คำขวัญ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นอินทนิล
ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกบัวผัน

สภาพภูมิศาสตร์


โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอคลองหาด  ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่ง ในจำนวน 9 อำเภอ ของจังหวัดสระแก้ว  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ทิศใต้                ติดต่อกับ  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว และอำเภอสำเภาลูน ประเทศกัมพูชา

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว


อัตลักษณ์


ยิ้มง่าย ไหว้สวย


สีประจำโรงเรียน 


ต้นไม้ประจำโรงเรียน 


ต้นอินทนิล

ดอกไม้ประจำโรงเรียน 


ดอกบัวผัน

แผนผังโรงเรียน 


 

เพลงประจำโรงเรียน