ข้อมูลบุคลากร


ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประเภทของบุคลากร  จำนวน  รวม
ชาย
หญิง
ข้าราชการครู  18 33 51
พนักงานราชการ  2 4 6
ครูต่างชาติ  1 2 3
ครูพี่เลี้ยง  - 1 1
ลูกจ้างประจำ  1 - 1
ลูกจ้างชั่วคราว  3 3 6
ธุรการ  1 - 1
รวม 26 43 69