ฝ่ายบริหารโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม


 

Home / Our teams

ผอ.อุบลรัตน์ ศรีษะเกตุ

ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม


 

นายบุญเลิศ ทัดเทียม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

 

นายอำนาจ พันลำจันทร์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป

 

นางสาววิยะดา  ปัตตานี

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 

นางสาวกุลธิดา  แก่นแก้ว

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
 

นางนพรัตน์  เกษทองมา

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 

นายสันติ  นวลกลาง

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป