ข้อมูลนักเรียน


ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  

ชั้นเรียน  จำนวน 
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น  รวม
ชาย
หญิง
ม.1   6 117 101 218
ม.2 6 102 109 211
ม.3   6 105 122 227
รวม ม.ต้น   18 324 332 656
ม.4 4 67 90 157
ม.5  4 54 76 130
ม.6 4 47 64 111
รวม ม.ปลาย  12 168 230 398
รวมทั้งสิ้น 30 460 537 1,054