ข่าวประชาสัมพันธ์25 ต.ค. 64


วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ในนามคณะทำงานติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดสระแก้ว ลงเยี่ยมติดตามสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและสถานศึกษาในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี โรงเรียนดาราสมุทรอรัญประเทศ และโรงเรียนอรัญประเทศ อำเภอคลองหาด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทับทิมสยาม 05 ตำบลคลองไก่เถื่อน โรงเรียนอนุบาลคลองหาด และโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ในภาพรวมทุกแห่งมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียน โดยเตรียมความพร้อมประเมินตนเองตามแนวทาง TSC Plus และคณะทำงานได้เน้นการจัดให้มี School Pass ประกอบด้วย ประวัติการฉีดวัคซีน ผลการประเมิน TST ผลตรวจ ATK ภายใน 7 วัน และมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ

 
 

 

25 ต.ค. 64


วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม นำโดย เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองฯผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ต้อนรับคณะประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับจังหวัด เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลคลองหาด ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว ณ ห้องประชุมเดชสุภา โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม

 
 

 

20 ต.ค. 64


ขอเชิญ ผู้มาติดต่อ และบุคลากรโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ทุกท่าน ลงทะเบียน เช็คอิน "ไทย" เมื่อมาติดต่อราชการ และปฏิบัติงาน

 
 

 

20 ต.ค. 64


คู่มือการปฏิบัติ มาตรการ " Sandbox Safety Zone in School  เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา "
โดยความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ

 
 

 

19 ต.ค. 64


แนวทางการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 
 

 

13 ต.ค. 64
 

13 ต.ค. 64


ขอให้นักเรียนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว ปฏิบัติตามแนวทางนี้

 
 

 

04 ต.ค. 64


อินทนิลสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 10

 
 

 

27 ก.ย. 64
 แนวทางการปฏิบัติการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 


12 มิ.ย. 64


แนวทางการปฏิบัติการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564
โรงเรียนดำเนินการจัดรูปแบบการเรียนการสอน On Site และ On line ควบคู่กัน
 ประกาศรายชื่อห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 


25 พ.ค. 64


ประกาศรายชื่อห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หมายเหตุ การจัดห้องเรียนเรียงตามผลการเรียนของนักเรียน โดยจะมีการสอบคัดเลือกแผนการเรียนอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ปกติ

 

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกห้องเรียนของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564


20 พ.ค. 64


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ให้นักเรียนกรอกข้อมูลภายในวันที่ 24 พ.ค. 2564 เพื่อพิจารณาการคัดเลือกห้องเรียน