กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


 

Home / Our teams

นายสันติ นวลกลาง

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิเปรียว บำรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2

 

ชื่อ-นามสกุล : นายสุขสันต์ จันทิชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก บัวกลาง
ตำแหน่ง : ครูพนักงานราชการ