กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 

Home / Our teams

นางสาวทัชชกร มะยะเฉียว

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายพัฒนา ชูเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสรญา แก้วงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพงษ์ บุดดาเคย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นางมณี อักษร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นายบวรทัต จูสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา โสนนอก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลดารัตน์ แก้ววงศา
ตำแหน่ง : ครูพนักงานราชการ