กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


 

Home / Our teams

นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัต

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางอรอนงค์ กิ้มถ้อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

ชื่อ-นามสกุล : นายวิชาญ ศิลาทะเล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัณณรัตน์ ปัญญา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศญาดา ในถิ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1