กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 

Home / Our teams

นางสาวศิริอร  โมราอรรต์

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ทัดเทียม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

ชื่อ-นามสกุล : นางกุลธิดา สาบัว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารีรัตน์ เกษสี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

ชื่อ-นามสกุล : นายธนัทเทพ สิงห์แก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรดา จำนงประโคน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2

 

ชื่อ-นามสกุล : นายอภิวัฒน์ ทองคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรรณิกา ลีวิจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2

 

ชื่อ-นามสกุล : นายสุกฤษฏิ์ อุดมผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขนิษฐา ไวนุแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นายอพิเชษฐ์ วิเศษนคร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอภิญญา  สังศิริ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิศรา  ยาประกัลป์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวกานต์ ไทยประโคน
ตำแหน่ง : ครูพนักงานราชการ