กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 

Home / Our teams

นางนพรัตน์ เกษทองมา
ตำแหน่ง ครู คศ.๓

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรรณิกา พุ่มสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ พื้นทะสิม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทิรา เวียงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิทยารัตน์  แสวงลาภ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

ชื่อ-นามสกุล : นายปารเมศ  ขำไชโย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย