กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


 

Home / Our teams

นายณัฐพล พัชนี

ตำแหน่ง ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางนพรัตน์ เกษทองมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปาริฉัตร เริงชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรรณิกา พุ่มสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนาภรณ์ พื้นทะสิม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทิรา เวียงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นางปาริชาติ ศิลาทะเล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1