กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


 

Home / Our teams

นางสาววิยะดา ปัตตานี

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางจุรีพร แก้วศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

ชื่อ-นามสกุล : นางพรพิมล ครองสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา หันบันกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาวรรณ เทียบเศียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัณชญา สำเร็จกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญรัตน์ พึ่งแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ สมนึก
ตำแหน่ง : ครูพนักงานราชการ

 

ชื่อ-นามสกุล :  
ตำแหน่ง :  

 

ชื่อ-นามสกุล :  
ตำแหน่ง :