กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


 

Home / Our teams

นางสาววิยะดา ปัตตานี

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางจุรีพร แก้วศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

ชื่อ-นามสกุล : นางพรพิมล ครองสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา หันบันกิจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธัญญรัตน์ พึ่งแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

ชื่อ-นามสกุล : นายปานชัย  ดีผึ้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณรัตน์  มีวงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย  หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ สมนึก
ตำแหน่ง : ครูพนักงานราชการ