กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


 

Home / Our teams

นางนวลจันทร์ นารีรัตน์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ กวางทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญาพัชร ทองเศรษฐี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

 

ชื่อ-นามสกุล :  
ตำแหน่ง :