กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


 

Home / Our teams

นางสาวจารุวรรณ กวางทอง

ตำแหน่ง ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์  ใจไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญาพัชร ทองเศรษฐี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ