กรรมการสถานศึกษา


 

Home / Our teams

นายนพจอม งามมีศรี

ประธานกรรมการ

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.อ เกษม วงษ์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา ทับจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกร มูลกะศก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ-นามสกุล : นายเลียน ทางดี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ ศรีสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช แหยมแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัคลีมา คลังเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

 

ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ นวลกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู

 

ชื่อ-นามสกุล : นายโชคโชติพสิษฐ์ จันทกิจเดโช
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี มาลัยประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

 

ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤษ งามมีศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น

 

ชื่อ-นามสกุล : นายมีศักดิ์ จันทาทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

 

ชื่อ-นามสกุล : นายวงษ์เดือน ฟองสมุทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

 

ชื่อ-นามสกุล : เรือโทสุวัฐ แก้วเมฆ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทายาคม
กรรมการและเลขานุการ