Get Adobe Flash player

PostHeaderIcon นโยบายโรงเรียน

นโยบายโรงเรียน

 1. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการโดยพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความพร้อม  และความสามารถเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระ  ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายเน้นสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านดนตรี  ศิลปะ  กีฬา  และนันทนาการเพื่อห่างไกลยาเสพติด
 2. พัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด  และสร้างเสริมประสบการณ์ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  มีความรอบรู้  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ทั้งนี้ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ตัวนักเรียนอย่างแท้จริง
 3. พัฒนาส่งเสริมให้ครูทำการวิจัยการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  ตลอดจนจัดให้มีการประกวด  สื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้  และประกวดผลงานนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  ระเบียบวินัย  มีวิสัยทัศน์ในการทำงานเชิงสร้างสรรค์และบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
 6. จัดสวัสดิการให้บุคลากร  ตามระเบียบโรงเรียนว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในโรงเรียน พ.ศ. 2554-2558  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ  ความสามัคคี  ของบุคลากร  อย่างแท้จริง
 7. ระดมทรัพยากร  เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา  ของโรงเรียนจากทุกภาคส่วน
 8. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ประหยัดและคุ้มค่า  มุ่งผลสัมฤทธิ์ตรงถึงนักเรียนอย่างแท้จริง
 9. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมโดยเน้นคุณธรรม  จริยธรรมและระเบียบวินัยของนักเรียนอย่างเคร่งครัดตลอดจนให้ความดูแลช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทุกด้าน
 10. จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความร่มรื่น  สวยงาม  และเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และพลานามัยของนักเรียนที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีความสุขในการเรียนรู้
 11. ให้ความอบอุ่น  และความสบายใจในการต้อนรับแก่ผู้มาเยือนโรงเรียนเสมือนโรงแรม
 12. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพของโรงเรียนและการศึกษาให้รับรู้ตรงกัน  รวดเร็ว  ถูกต้อง  ทันสมัย และมีสารสนเทศที่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกด้านของโรงเรียนสามารถนำมาใช้ประโยชน์เชิงบริหารได้อย่างแท้จริง
 13. โรงเรียนเป็นของชุมชนอย่างแท้จริง  รู้สภาพปัจจุบัน  และปัญหาของโรงเรียน  พร้อมกับร่วมมือพัฒนาโรงเรียนให้มีศักยภาพตามแนวทางโรงเรียนในฝัน
 14. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าของความเป็นไทย  มีจิตสำนึกของความเป็นชาติไทย  และสร้างความตระหนักในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ให้แก่นักเรียน  ครู  ชุมชน อย่างทั่วถึง
 15. บริหารตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นการมีส่วนร่วม

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2011 เวลา 04:33 น.)

 

    

    คลังความรู้     คลังข้อสอบ    ความรู้คู่คุณธรรม     โครงการทรูปลูกปัญญา
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • วิชาสังคมศึกษา
 • วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
 • วิชาศิลปะ
 • วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 • วิชาภาษาต่างประเทศ

 • ข้อสอบวิชาภาษาไทย
 • ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
 • ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
 • ข้อสอบวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
 • ข้อสอบวิชาศิลปะ
 • ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 • ข้อสอบวิชาภาษาต่างประเทศ

 • บันทึกความดี
 • ธรรมะวิดีโอ
 • บทความธรรมะ
 • วันสำคัญต่างๆ
 • ศาสนพีธี
 • ปุจฉา-วิสัชนา
 • ฟังเสียงสวดมนต์
 • ธรรมเทศนา
 • เพลงธรรม
 • นิทานธรรม
 • สถานที่ปฏิบัติธรรม
 • ทำเนียบวัด
 • ห้องสมุดพุทธธรรม
 • ข่าวและกิจกรรมธรรมะ
 • เกี่ยวกับโครงการทรูปลูกปัญญา
 • เปิดโลกแห่งการเรียนรู้
 • ค่ายเยาวชนทรู
 • True Young Producer Award
 • นักวิทย์น้อยทรู
 • ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ ธรรมชาติ
 • โครงการทรูปลูกปัญญาดอทคอม

  กิจกรรมอัพโหลดคลิปวิดีโอสุดฮิตพิชิตของรางวัลโดนใจ
  โครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 1"
  โครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2"
  กิจกรรม MC มีภูมิ