Get Adobe Flash player
 • อาคารเรียนหลังใหม่ 318 ล./38(พิเศษ)
 • สวนพิกุลทอง
 • สวนพิกุลทอง
 • สวนพิกุลทอง
 • ลานพักผ่อน
 • ลานพักผ่อน
 • ลานพักผ่อน
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
 • เรือนไมตรีจิตร
 • ทางเดินยกระดับ


กิจกรรม Open House สู่ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Open House สู่ปีการศึกษา 2558 และกิจกรรมโลกกว้างทางการศึกษาแนะแนวการศึกษา และอาชีพ เพื่อให้ชุมชนและนักเรียนระดับประถมศึกษา และนักเรียนโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมได้เยี่ยมชมผลงานทางวิชาการ รวมถึงแนวทางการศึกษาต่อจากสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา[13 มกราคม 2558] ภาพกิจกรรม

 

กิจกรรมวันคริสต์มาส
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส และรู้จักการเสียสละ แบ่งปันเพื่อส่วนรวม [30 ธันวาคม 2557] ภาพกิจกรรม

 

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2557
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษาจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา 2557 [22-24 ธันวาคม 2557] ภาพกิจกรรม

 

ร่วมงาน 5 ธันวามหาราช ปี 2557
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนชุมนุมดนตรี นาฏศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรม 5 ธันวามหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอคลองหาด[5 ธันาวคม 2557] ภาพกิจกรรม

 

ค่ายธรรมะเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมจัดค่ายธรรมะเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับนักเรียนชั้น ม.4
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ
87 พรรษา และเพื่อเป็นการนำหลักรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้
ในการพัฒนาจิตใจของนักเรียนให้มี ศีล สมาธิและเกิดปัญญา
โดยมีนายชานันท์ ประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการอยู่ค่ายธรรมะในครั้งนี้
โดยจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่4-6ธันวาคม2557 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดมงคลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภาพกิจกรรม

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน


PTT Oil Price

    

    คลังความรู้     คลังข้อสอบ    ความรู้คู่คุณธรรม     โครงการทรูปลูกปัญญา
 • วิชาภาษาไทย
 • วิชาคณิตศาสตร์
 • วิชาวิทยาศาสตร์
 • วิชาสังคมศึกษา
 • วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
 • วิชาศิลปะ
 • วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 • วิชาภาษาต่างประเทศ

 • ข้อสอบวิชาภาษาไทย
 • ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
 • ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
 • ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
 • ข้อสอบวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
 • ข้อสอบวิชาศิลปะ
 • ข้อสอบวิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
 • ข้อสอบวิชาภาษาต่างประเทศ

 • บันทึกความดี
 • ธรรมะวิดีโอ
 • บทความธรรมะ
 • วันสำคัญต่างๆ
 • ศาสนพีธี
 • ปุจฉา-วิสัชนา
 • ฟังเสียงสวดมนต์
 • ธรรมเทศนา
 • เพลงธรรม
 • นิทานธรรม
 • สถานที่ปฏิบัติธรรม
 • ทำเนียบวัด
 • ห้องสมุดพุทธธรรม
 • ข่าวและกิจกรรมธรรมะ
 • เกี่ยวกับโครงการทรูปลูกปัญญา
 • เปิดโลกแห่งการเรียนรู้
 • ค่ายเยาวชนทรู
 • True Young Producer Award
 • นักวิทย์น้อยทรู
 • ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ ธรรมชาติ
 • โครงการทรูปลูกปัญญาดอทคอม

  กิจกรรมอัพโหลดคลิปวิดีโอสุดฮิตพิชิตของรางวัลโดนใจ
  โครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 1"
  โครงการประกวด "สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 2"
  กิจกรรม MC มีภูมิ