ต้นอินทนิล เป็นพรรณไม้ยืนต้นที่ขึ้นในป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศเจริญเติบโตได้ทุกสภาพพื้นที่และมีอายุยืนดั่งโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม ที่ส่งเสริมให้บุคคลมีความเจริญงอกงามในการเรียนรู้ เกื้อกูลสังคม ทำหน้าที่ปลูกฝังคุณค่าความเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งไปสู่การดำรงชีวิตที่มีความสุขและพัฒนาเสริมสร้างให้ บุคคลเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ เป็นทรัพยากรทางปัญญาที่มีค่าของประเทศชาติ สืบไป                      (ขอขอบคุณ โรงเรียนเทวรักษ์ ปราจีนบุรี )

โรคเบาหวาน (Diabetes)  
 
       นำใบของของต้นอินทนิลมาต้มในน้ำเดือดประมาณ15นาที นำน้ำที่ได้มาดื่มแทนน้ำตลอดวัน จะทำให้ระดับน้ำตาลในโลหิตและปัสสาวะลดลง ระหว่างที่ใ ช้ควรแนะนำให้ผู้ใช้จำกัดอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล ไขมันและอาหารประเภทมีโปรตีนสูงควรลดลงให้น้อยกว่าปกติและควรรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้แทน

ข้อควรระวัง : ห้ามรับประทานอาหารที่แสงต่อโรคเบาหวาน ได้แก่ สุรา เบียร์ อาหารที่มีแอลกอฮอล์เจือปน และของหมักดองทุกชนิด
 
ที่มาตำรายาสมุนไพร http://www.med.tu.ac.th/Department/Herbs/medicinal_herbs/diabetes.html